WIZACENTER ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 504 00-695 Warszawa tomasz@wizacenter.pl pon. - pt. od 9:00 do 17:00
POTRZEBUJESZ WIZY? DZWOŃ! +48 608 596 025

Regulamin świadczenia usług

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez WIZACENTER Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie z dnia 14 grudnia 2019 r.

 

§ 1 Dane identyfikacyjne podmiotu świadczącego usługi

Podmiotem świadczącym usługi jest WIZACENTER Sp. z o.o. (zwana dalej WIZACENTER Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, 00-695 Warszawa, przy ul. Nowogrodzkiej 50/54 lok. 504 (V piętro), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000758413, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 7010892802, REGON: 381835560, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł. Adresy poczty elektronicznej oraz numery telefonu pod którymi można szybko i efektywnie się kontaktować: Sherzod Kadirov: nr tel.: +48 694 215 242, sherzod@wizacenter.pl, Tomasz Olejniczak: nr tel.: +48 608 596 025, tomasz@wizacenter.pl

§ 2 Rodzaj i zakres świadczonych usług

WIZACENTER Sp. z o.o. świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:

1) pośrednictwa wizowego w urzędach konsularnych i przedstawicielstwach dyplomatycznych różnych państw w Warszawie,

2) pośrednictwa w uzyskiwaniu apostille i legalizacji dokumentów w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie oraz w urzędach konsularnych i przedstawicielstwach dyplomatycznych różnych państw w Warszawie,

3) pośrednictwa w wykonywaniu tłumaczeń dokumentów,

4) pośrednictwa w rezerwacji pokoju w hotelach,

5) pośrednictwa w rezerwacji biletów lotniczych,

6) pośrednictwa przy wykonywaniu innych uzgodnionych usług.

Szczegółowa aktualna lista państw w których urzędach konsularnych i przedstawicielstwach dyplomatycznych, są świadczone usługi pośrednictwa wizowego znajduje się na stronie internetowej http://www.wizacenter.pl/

§ 3 Definicje określeń użytych w regulaminie

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

1) Zleceniodawca – osoba fizyczna lub prawna, która zleca wykonanie WIZACENTER

Sp. z o.o. jednej lub więcej ze świadczonych przez nią usług na rzecz Zleceniodawcy i/lub dla określonego przez Zleceniodawcę grona Beneficjentów (np. biuro podróży dla uczestników wycieczki/imprezy turystycznej, pracodawca dla pracowników itp.),

2) Beneficjent – osoba fizyczna której dane identyfikacyjne będą znajdować się na wniosku o wydanie wizy albo vouchera i/lub na której dane identyfikacyjne ma zostać zarezerwowany pokój w hotelu i/lub bilet lotniczy, autokarowy, kolejowy, promowy i/lub na której dane identyfikacyjne ma zostać zawarta polisa ubezpieczeniowa lub wynajęte auto,

3) Konsument – Zleceniodawca będący osobą fizyczną, zlecający wykonanie przez WIZACENTER sp. z o.o. usługi niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

4) Usługi – usługi świadczone przez WIZACENTER sp. z o.o., które zostały wskazane w § 2 Regulaminu,

5) Cookies – małe pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i zachowywane przez przeglądarkę w pamięci na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika.

6) Regulamin – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez WIZACENTER Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, 2

7) Umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

8) Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa WIZACENTER Sp. z o.o. – umowę z konsumentem zawartą:

a) przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa WIZACENTER Sp. z o.o.,

b) w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach, o których mowa w lit. a,

c) w lokalu przedsiębiorstwa WIZACENTER Sp. z o.o., lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa WIZACENTER Sp. z o.o., przy jednoczesnej fizycznej obecności stron,

d) podczas wycieczki zorganizowanej przez WIZACENTER Sp. z o.o., której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami;

9) lokal przedsiębiorstwa WIZACENTER Sp. z o.o.:

a) miejsce prowadzenia działalności będące nieruchomością albo częścią nieruchomości, w którym WIZACENTER Sp. z o.o., prowadzi działalność na stałe,

b) miejsce prowadzenia działalności będące rzeczą ruchomą, w którym WIZACENTER Sp. z o.o., prowadzi działalność zwyczajowo albo na stałe;

10) trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci (np. e-mail);

11) treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

§ 4 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się WIZACENTER Sp. z o.o. oraz zakaz dostarczania przez Zleceniodawcę treści o charakterze bezprawnym

1. Świadczenie usług drogą elektroniczną odbywa się za pośrednictwem telefonu, strony internetowej oraz poczty elektronicznej.

2. Warunkiem korzystania przez Zleceniodawcę z usług głosowych i internetowych jest:

1) posiadanie aparatu telefonicznego z funkcją tonowego wybierania numerów;

2) posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego z przeglądarką internetową i łączem internetowym umożliwiających dostęp do strony internetowej http://www.wizacenter.pl/,

3) dostęp do poczty elektronicznej,

4) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

3. Zleceniodawca zobowiązany jest w do:

1) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np.: dokumentów nieautentycznych tj. nie wystawionych przez właściwy organ lub urząd, treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

2)korzystania ze strony internetowej http://www.wizacenter.pl/ oraz adresów kontaktowych poczty elektronicznej WIZACENTER Sp. z o.o. jak i jej pracowników oraz współpracowników w sposób niezakłócający ich funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w poczcie elektronicznej niezamówionej informacji handlowej (spam) i/lub złośliwego albo szkodliwego oprogramowania. 3

§ 5 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. WIZACENTER Sp. z o.o. świadczy odpłatnie usługi drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu. Na odpłatność składa się wynagrodzenie WIZACENTER Sp. z o.o. z tytułu wykonania zleconej usługi pośrednictwa wskazanej w § 2 Regulaminu oraz powiązane z odpowiednią usługą wydatki w szczególności z tytułu opłat i należności pobieranych przez urzędy konsularne i przedstawicielstwa dyplomatyczne różnych państw w Warszawie za wydanie wizy oraz MSZ w Warszawie, jak również uiszczona cena za wynajęcie pokoju w hotelu, uiszczona cena za bilet lotniczy oraz uiszczone wynagrodzenie tłumacza, a także koszty przesyłek kurierskich i przesyłek pocztowych, jeżeli WIZACENTER Sp. z o.o. dokonała zapłaty za te wydatki.

2. Cena za wykonanie poszczególnej usługi jest ustalana indywidualnie z każdym Zleceniodawcą przed zawarciem umowy.

3. Usługa jest wykonywana na podstawie zlecenia przekazanego WIZACENTER Sp. z o.o. za pomocą zamówienia złożonego przez Zleceniodawcę telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną.

4. Zleceniodawca oraz wskazani przez niego Beneficjenci zobowiązani są do udzielenia WIZACENTER Sp. z o.o. wszelkich pełnomocnictw i upoważnień niezbędnych do wykonania usługi zleconej przez Zleceniodawcę, a które to zostaną przedstawione do udzielenia przez WIZACENTER Sp. z o.o. Zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania usługi w imieniu Zleceniodawcy, jak również w imieniu określonego przez niego grona Beneficjentów. Zleceniodawca oraz wskazani przez niego Beneficjenci zobowiązani są do przekazania WIZACENTER Sp. z o.o. w określonym przez WIZACENTER Sp. z o.o. terminie wszelkich wskazanych przez WIZACENTER Sp. z o.o. oraz prawidłowo wypełnionych wniosków, dokumentów, informacji czy danych, które zostaną wskazane jako niezbędne w celu pozytywnego załatwienia danej usługi, w oczekiwanym przez Zleceniodawcę terminie. Ponadto Beneficjenci zobowiązują się do osobistego stawiennictwa w urzędzie konsularnym i/lub przedstawicielstwie dyplomatycznym w wyznaczonym przez nie terminie, na rozmowę z konsulem i/lub jej pracownikiem/przedstawicielem, jeżeli uznają one, że jest to niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku wizowego danego Beneficjenta. Incydentalnie zdarza się bowiem, że urzędy konsularne i/lub przedstawicielstwa dyplomatyczne wymagają osobistego stawiennictwa Beneficjenta przed rozpatrzeniem jego wniosku wizowego.

5. WIZACENTER Sp. z o.o. nie gwarantuje pomyślnego rezultatu wykonania zleconej usługi pośrednictwa w tym w szczególności pośrednictwa wizowego, usługi pośrednictwa rezerwacji pokoju w hotelu oraz usługi pośrednictwa rezerwacji biletu lotniczego ani też wykonania ich w ustalonym terminie.

Przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne mogą bowiem odmownie lub w sposób odmienny niż we wniosku rozpatrzyć wniosek Zleceniodawcy (np. wydać inny rodzaj wizy lub na inny okres) i/lub wniosek wskazanego przez niego Beneficjenta bez podania przyczyny, jak również rozpatrzyć wniosek w innym terminie niż określają wiążące jego przepisy lub procedury, niezależnie od tego, czy WIZACENTER Sp. z o.o. dochowała należytej staranności przy wykonywaniu usługi.

Hotele oraz linie lotnicze dokonują natomiast w szczególności czasami nadsprzedaży (tzw. po ang. overbookingu) tj. w sposób planowany bądź przypadkowy, hotel sprzedaje więcej noclegów niż ma dostępnych pokojów względnie przewoźnik lotniczy sprzedaje więcej biletów niż jest miejsc dla pasażerów w samolocie na dany lot rejsowy, zakładając z praktyki, że szacowana przez niego liczba osób odwoła wcześniejsze rezerwacje, co nie zawsze jednak następuje. 4

Zleceniodawca przyjmuje, więc do wiadomości, że zobowiązanie WIZACENTER Sp. z o.o. wobec Zleceniodawcy w zakresie wykonywanych usług pośrednictwa jest zobowiązaniem starannego działania, a nie rezultatu.

6. Ze szczegółowymi wymaganiami formalnymi dotyczącymi wydania wizy oraz terminami rozpatrzenia wniosku wizowego ustanowionymi przez poszczególne państwa można się zapoznać na stronie internetowej: http://www.wizacenter.pl/ lub telefonicznie: Sherzod Kadirov: nr tel.: +48 694 215 242, sherzod@wizacenter.pl, Tomasz Olejniczak: nr tel.: +48 608 596 025, tomasz@wizacenter.pl.

7. Zleceniodawca oraz Beneficjent ponosi odpowiedzialność za prawidłowość podanych przez niego danych.

8. WIZACENTER Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji, w tym w szczególności w przypadku podania danych osób trzecich/Beneficjentów bez ich zgody lub wiedzy.

9. Za wszystkie skutki wynikające z podania błędnych, nieprawdziwych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych odpowiedzialność ponosi Zleceniodawca oraz Beneficjent.

10. WIZACENTER Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zlecenia, w szczególności w przypadku, gdy przedłożone dokumenty będą budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich autentyczności. W takim przypadku WIZACENTER Sp. z o.o. niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Zleceniodawcę.

§ 6 Sposób i termin wykonania usługi

1. Termin wykonania usługi pośrednictwa wizowego oraz pośrednictwa w uzyskiwaniu apostille i legalizacji dokumentów wynika z przepisów i procedur poszczególnych państw ustalonych dla ich urzędów konsularnych oraz przedstawicielstw dyplomatycznych.

Z określonymi przez poszczególne państwa terminami na rozpatrzenie wniosków wizowych można się zapoznać, na stronie internetowej: http://www.wizacenter.pl/ lub telefonicznie: Sherzod Kadirov: nr tel.: +48 694 215 242, sherzod@wizacenter.pl, Tomasz Olejniczak: nr tel.: +48 608 596 025, tomasz@wizacenter.pl.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, WIZACENTER Sp. z o.o. przystępuje do wykonywania usługi niezwłocznie, w pierwszym dniu roboczym po dniu, w którym Zleceniodawca przekazał WIZACENTER Sp. z o.o. komplet niezbędnych dokumentów oraz w pierwszym dniu roboczym, po dniu zaksięgowania na rachunku bankowym WIZACENTER Sp. z o.o. ustalonej pełnej ceny za wykonanie usługi.

W przypadku uzgodnienia z WIZACENTER Sp. z o.o. indywidualnych odmiennych warunków płatności WIZACENTER Sp. z o.o. przystępuje do wykonania usługi w pierwszym dniu roboczym po dniu, w którym Zleceniodawca przekazał WIZACENTER Sp. z o.o. komplet niezbędnych dokumentów oraz ewentualnie w pierwszym dniu roboczym, po dniu zaksięgowania na rachunku bankowym WIZACENTER Sp. z o.o. ustalonej częściowej wysokości ceny za wykonanie usługi, chyba, że ustalono, że zawarcie umowy nastąpi bez uprzedniej konieczności dokonania nawet częściowej zapłaty ceny za wykonanie usługi. 5

3. W przypadku Konsumenta WIZACENTER Sp. z o.o. przystępuje do wykonywania usługi przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, dopiero na wyraźne żądanie Konsumenta, po złożeniu przez niego wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie na trwałym nośniku. W przypadku złożenia takiego żądania WIZACENTER Sp. z o.o. przystępuje do wykonywania usługi zgodnie z ust. 2. W innym przypadku WIZACENTER Sp. z o.o. przystępuje do wykonywania usługi zgodnie z ust. 2, dopiero w pierwszym dniu roboczym po dniu w którym upłynął ustawowy termin do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa.

4. Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć komplet wymaganych dokumentów na adres siedziby WIZACENTER Sp. z o.o. Po dokonaniu uzgodnienia z WIZACENTER Sp. z o.o. możliwe jest przekazanie kompletu wymaganej dokumentacji w innym miejscu.

5. Usługi wskazane w § 2 pkt 1 i 2 regulaminu są świadczone w urzędach konsularnych i przedstawicielstwach dyplomatycznych, Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Krajowej Izbie Gospodarczej znajdujących się w Warszawie.

6. W toku wykonywania usługi WIZACENTER Sp. z o.o. jest zobowiązana do kontaktowania się wyłącznie ze Zleceniodawcą. Beneficjent jeżeli nie jest jednocześnie Zleceniodawcą nie jest uprawniony do bezpośredniego żądania od WIZACENTER Sp. z o.o. spełnienia zastrzeżonej dla niego usługi.

Jeżeli w toku wykonywania usługi zajdzie więc potrzeba np. uzupełnienia lub poprawienia wniosku o wizę dla Beneficjenta wskazanego przez Zleceniodawcę, WIZACENTER Sp. z o.o. kontaktuje się w tym przedmiocie wyłącznie ze Zleceniodawcą. Stosowany sposób porozumiewania się to przede wszystkim kontakt telefoniczny i poprzez pocztę elektroniczną, ale także poprzez przesyłki kurierskie lub pocztowe jak również poprzez kontakt osobisty. Zleceniodawca wyraża zgodę na kontaktowanie się z nim przez WIZACENTER Sp. z o.o., we wskazany sposób, w celach związanych z wykonaniem zleconej usługi.

7. Po wykonaniu usługi, Zleceniodawca lub Beneficjent zgodnie z dokonanym przez Zleceniodawcę z WIZACENTER Sp. z o.o. uzgodnieniem może odebrać dokumenty w siedzibie WIZACENTER Sp. z o.o., lub zostaną one przesłane przesyłką kurierską albo pocztą przez WIZACENTER Sp. z o.o. na koszt Zleceniodawcy, na wskazany przez Zleceniodawcę adres, względnie zostaną one osobiście przekazane na terenie miasta Warszawy w uzgodnionym miejscu i czasie.

§ 7 Warunki zawarcia umowy

1. Z zastrzeżeniem ust. 5, warunkiem zawarcia przez WIZACENTER sp. z o.o. umowy pośrednictwa na świadczone usługi jest łączne spełnienie następujących warunków:

1) Zleceniodawca zapozna się z postanowieniami Regulaminu oraz zaakceptuje w całości jego treść,

2) złożenie zamówienia przez Zleceniodawcę na wykonanie usługi przez WIZACENTER

Sp. z o.o. telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną, w którym potwierdzi, że akceptuje cenę i warunki płatności za wykonanie usługi świadczonej przez WIZACENTER sp. z o.o. oraz, że Regulamin został mu doręczony przed zawarciem umowy pośrednictwa jak i że akceptuje ich treść;

3) Zleceniodawca w sposób wskazany w § 8 ust. 1 dokona zapłaty całości ceny za wykonanie danej usługi chyba, że w uzgodnieniu z WIZACENTER Sp. z o.o. wskazanym w § 8 ust. 2 uzyskał indywidualnie odmienne warunki płatności za wykonanie usługi; w tym przypadku Zleceniodawca dokonuje tylko uprzedniej częściowej zapłaty ceny za wykonanie danej usługi chyba, że ustalono, że zawarcie umowy nastąpi bez uprzedniej konieczności dokonania nawet częściowej zapłaty ceny za wykonanie usługi. 6

4) WIZACENTER sp. z o.o. potwierdzi przyjęcie zlecenia do realizacji na trwałym nośniku danych wraz ze wskazaniem m.in. rodzaju usługi, wysokości ceny oraz warunków płatności, jeżeli zostały ustalone one indywidualnie.

Po zawarciu Umowy do Zleceniodawcy wysyłany jest skan dokumentu potwierdzający jej zawarcie, na adres poczty elektronicznej podany przez Zleceniodawcę w procesie zawierania Umowy.

2. Konsument w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdza, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty za usługi wykonywane przez WIZACENTER sp. z o.o..

3. WIZACENTER sp. z o.o. jest zobowiązana wydać konsumentowi dokument umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub potwierdzenie jej zawarcia, utrwalone na papierze lub, za zgodą konsumenta, na innym trwałym nośniku (np. e-mail).

4. W taki sam sposób WIZACENTER sp. z o.o. potwierdza konsumentowi otrzymanie zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.

5. Jeżeli WIZACENTER sp. z o.o. proponuje konsumentowi zawarcie umowy przez telefon, ma obowiązek potwierdzić treść proponowanej umowy utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku (np. e-mail). Oświadczenie konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku (np. e-mail) po otrzymaniu potwierdzenia od przedsiębiorcy.

6. WIZACENTER sp. z o.o. ma obowiązek przekazać konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

§ 8 Sposób i termin zapłaty

1.WIZACENTER sp. z o.o. akceptuje następujące sposoby płatności:

a) przelew bankowy na rachunek bankowy WIZACENTER sp. z o.o. w złotych polskich, EURO lub dolarach amerykańskich,

Dane do przelewu:

Wizacenter Sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 50/54 lok 504

00-695 Warszawa

mBank, nr rachunku bankowego:

89 1140 2004 0000 3802 7825 5091

Kod SWIFT banku: BREXPLPWMBK

b) karta kredytowa;

c) gotówką w siedzibie WIZACENTER sp. z o.o.,

d) kartą płatniczą za pośrednictwem terminala płatniczego w siedzibie WIZACENTER Sp. z o.o.

2. Zapłata całości ceny za wykonanie danej usługi po złożeniu zamówienia jest jednym z kilku łącznych warunków niezbędnych do zawarcia przez WIZACENTER sp. z o.o. umowy pośrednictwa ze Zleceniodawcą. 7

Po dokonaniu jednak uzgodnienia z WIZACENTER Sp. z o.o. możliwe jest indywidualne ustalenie odmiennych warunków płatności za wykonanie usługi. Możliwe jest ustalenie, że zawarcie umowy nastąpi po uprzedniej częściowej zapłacie ceny za wykonanie danej usługi jak również, że, zawarcie umowy nastąpi bez uprzedniej konieczności dokonania nawet częściowej zapłaty ceny za wykonanie usługi.

WIZACENTER Sp. z o.o. ustala indywidualne warunki płatności po dokonaniu oceny wiarygodności finansowej Zleceniodawcy oraz w miarę posiadanych środków niezbędnych do realizacji danego zlecenia oraz pozostałych otrzymanych zleceń. Przyznanie indywidualnych warunków płatności następuje w szczególności dla Zleceniodawców, którzy korzystali już wcześniej z usług WIZACENTER Sp. z o.o.

§ 9 Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Zleceniodawca może wypowiedzieć zawartą umowę o świadczenie usług w każdym czasie, jednakże wyłącznie z ważnych powodów. Zleceniodawca powinien wtedy zwrócić WIZACENTER Sp. z o.o. wydatki, które ta poczyniła w celu należytego wykonania zlecenia. Do tych wydatków należą w szczególności wydatki z tytułu opłat i należności, które zostały już pobrane przez urzędy konsularne i przedstawicielstwa dyplomatyczne za wydanie wizy Zleceniodawcy i/lub dla określonego przez niego grona Beneficjentów, w dniu wypowiedzenia oraz wydatki z tytułu zapłaty ceny za bilet lotniczy lub rezerwację pokoju w hotelu dla Zleceniodawcy i/lub dla określonego przez niego grona Beneficjentów, uiszczone już w dniu wypowiedzenia. Zleceniodawca obowiązany jest wtedy również uiścić WIZACENTER Sp. z o.o. część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, Zleceniodawca powinien także naprawić szkodę.

2. WIZACENTER Sp. z o.o. może wypowiedzieć zawartą umowę o świadczenie usług w każdym czasie. Jednakże, gdyby wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, WIZACENTER Sp. z o.o. jest odpowiedzialna za szkodę. Przez ważny powód rozumie się w szczególności podanie przez Zleceniodawcę nieprawdziwych danych, dostarczenie nieautentycznych dokumentów dotyczących Beneficjenta, odmowa podania wymaganych do realizacji usługi danych osobowych przez Beneficjenta, nieprzekazanie zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej przez Beneficjenta, o której mowa w § 12 ust. 8 Regulaminu, brak zapłaty w ustalonym terminie przez Zleceniodawcę za wykonanie wcześniejszej lub równolegle wykonanej przez WIZACENTER Sp. z o.o. dla niego usługi.

3. Rozwiązanie umowy określone w ust. 1 i ust. 2 następuje ze skutkiem natychmiastowym.

4. Wypowiedzenie umowy określone w ust. 1 i ust. 2 może nastąpić poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie na adres WIZACENTER Sp. z o.o. lub adres Zleceniodawcy albo poprzez przesłanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres kontaktowy poczty elektronicznej WIZACENTER Sp. z o.o. lub adres kontaktowy poczty elektronicznej Zleceniodawcy.

5. W przypadku rozwiązania umowy WIZACENTER Sp. z o.o. może dokonać potrącenia swojej wierzytelności przysługującej od Zleceniodawcy z tytułu należności określonych w ust. 1 z wierzytelnością Zleceniodawcy przysługującą z tytułu zapłaty ceny z § 7 ust.1 pkt 3.

§ 10 Odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa WIZACENTER Sp. z o.o., może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. 8

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Wizacenter Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/54 lok 504, 00-695 Warszawa.

2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1) dla umowy, w wykonaniu której WIZACENTER Sp. z o.o., wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

4. WIZACENTER Sp. z o.o., ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

5. WIZACENTER Sp. z o.o., dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Jeżeli WIZACENTER Sp. z o.o., nie zaproponowała, że sama odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez WIZACENTER Sp. z o.o., WIZACENTER Sp. z o.o., nie jest zobowiązana do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz WIZACENTER Sp. z o.o., lub przekazać ją osobie upoważnionej przez WIZACENTER Sp. z o.o., do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że WIZACENTER Sp. z o.o., zaproponowała, że sama odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że WIZACENTER Sp. z o.o., zgodziła się je ponieść lub nie poinformowała konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

10. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa WIZACENTER Sp. z o.o., a rzecz dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, WIZACENTER Sp. z o.o., jest zobowiązana do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że WIZACENTER Sp. z o.o., nie poinformowała konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami ustawy o prawach konsumenta. 9

12. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa WIZACENTER Sp. z o.o., to Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

13. W przypadku odstąpienia od umowy WIZACENTER Sp. z o.o. może dokonać potrącenia swojej wierzytelności przysługującej od Zleceniodawcy z tytułu należności określonych w ust. 7, ust. 11 oraz ust. 12, z wierzytelnością Zleceniodawcy przysługującą z tytułu zapłaty ceny z § 7 ust.1 pkt 3 Regulaminu, która ma zostać zwrócona Konsumentowi według ust. 4.

14. Konsument nie ponosi kosztów:

1) świadczenia usług, za czas do odstąpienia od umowy, jeżeli:

a) WIZACENTER Sp. z o.o., nie poinformowała konsumenta o prawie odstąpienia od umowy i skutkach jego wykonania zgodnie z wymaganiami ustawy Prawach konsumenta lub

b) konsument nie żądał zgodnie z ustawą o Prawach konsumenta oraz zgodnie z § 6 ust.3 Regulaminu spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia;

2) dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli:

a) konsument nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub

b) konsument nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody, lub

c) WIZACENTER Sp. z o.o. nie dostarczyła potwierdzenia, o który mowa w § 7 ust. 3 i ust. 6 Regulaminu.

15. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa WIZACENTER Sp. z o.o., wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez WIZACENTER Sp. z o.o., lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z WIZACENTER Sp. z o.o.. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 7, ust. 9, ust. 11 oraz ust. 12.

16. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, WIZACENTER Sp. z o.o., informuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy.

17. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa WIZACENTER Sp. z o.o., lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli WIZACENTER Sp. z o.o., wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez WIZACENTER Sp. z o.o., utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi WIZACENTER Sp. z o.o., nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 10

7) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

8) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez WIZACENTER Sp. z o.o., o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 11 Postępowanie reklamacyjne

1. Konsumentowi przysługuje prawo złożenia reklamacji tj. skierowania wystąpienia do WIZACENTER Sp. z o.o., w którym zgłasza on zastrzeżenia dotyczące usług WIZACENTER Sp. z o.o.

2. Reklamacja może być złożona w formie:

1) elektronicznej – wysyłając e-mail na adres kontaktowy poczty elektronicznej WIZACENTER Sp. z o.o., sherzod@wizacenter.pl , tomasz@wizacenter.pl

2) pisemnej – osobiście albo przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe wysłaną na adres: Wizacenter Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/54 lok 504, 00-695 Warszawa,

3) ustnej – telefonicznie Sherzod Kadirov: nr tel.: +48 694 215 242, Tomasz Olejniczak: nr tel.: +48 608 596 025, albo osobiście do protokołu podczas wizyty osoby, o której mowa w ust. 1, w siedzibie WIZACENTER Sp. z o.o.

3. Odpowiedź na reklamację WIZACENTER Sp. z o.o. przekazuje konsumentowi w formie pisemnej drogą pocztową lub pocztą elektroniczną na wskazany przez Konsumenta adres poczty elektronicznej.

§ 12 Zasady ochrony danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Zleceniodawcy i Beneficjentów pozyskiwanych przy świadczeniu usług, o których mowa w § 2 jest WIZACENTER Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/54 lok 504, 00-695 Warszawa, która posiada wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych – dane kontaktowe: Tomasz Olejniczak, nr tel.: +48 608 596 025, iod@wizacenter.pl

2. Dane osobowe Zleceniodawcy będą przetwarzane w celu nawiązania, ukształtowania treści, wykonania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego wynikającego z umowy na świadczenie usług, o których mowa w § 2 oraz wykonywaniem czynności związanych z obsługą zawartej przez Zleceniodawcę umowy. Dane osobowe Beneficjenta, jeżeli nie jest jednocześnie Zleceniodawcą, będą natomiast przetwarzane w celu wykonania umowy o świadczenie usług oraz w celach dowodowych tj. możliwości wykazania wykonania usługi dla uzyskania całości zapłaty od Zleceniodawcy za wykonanie usługi. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego usług zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460) i/lub w celu otrzymywania informacji handlowej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123), jeżeli osoba, której dane osobowe dotyczą wyraziła na to zgodę.

3. Dane osobowe przetwarzane będą przez WIZACENTER Sp. z o.o., zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781), ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r., poz. 123) oraz ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134).

4. Podanie danych osobowych przez Zleceniodawcę oraz Beneficjenta jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia oraz realizacji umowy o świadczenie usług. W przypadku niepodania danych osobowych o których mowa w ust. 6 i ust. 7 niemożliwe jest zawarcie umowy i realizacja usług. 11

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO, tj. (a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów i/lub (b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

6. W celu zawarcia umowy z WIZACENTER Sp. z o.o. niezbędne jest podanie przez Zleceniodawcę następujących danych osobowych dotyczących Zleceniodawcy:

1) imię i nazwisko, jeżeli jest osobą fizyczną,

2) numer PESEL, jeżeli jest osobą fizyczną,

3) adres poczty elektronicznej,

4) numer telefonu,

5) adres zameldowania na pobyt stały oraz ewentualnie adres korespondencyjny jeżeli jest inny niż adres zameldowania,

6) nazwa firmy, jej adres oraz dane rejestrowe (NIP, REGON) w przypadku przedsiębiorców.

7. W celu zawarcia umowy oraz jej realizacji niezbędne może być podanie przez Zleceniodawcę i/lub Beneficjenta następujących danych osobowych dotyczących Beneficjenta:

1. imię i nazwisko,

2. adres e-mail i numer telefonu,

3. adres zameldowania na pobyt stały i/lub adres korespondencyjny,

4. płeć, obywatelstwo, narodowość,

5. numer PESEL,

6. numer i seria dowodu osobistego,

7. seria i numer paszportu,

8. data i miejsce urodzenia,

9. wizerunek,

10. linie papilarne,

11. wzory podpisów,

12. miejsc i stanowisk pracy,

13. informacje dotyczące członków rodziny,

14. dane osobowe w tym o wykształceniu, sytuacji majątkowej, religii, stanu cywilnego, odwiedzanych krajów oraz posiadanych wiz,

15. nazwa firmy i jej dane rejestrowe (np. NIP, REGON),

16. numer rachunku bankowego,

17. oznaczenia dokumentów urzędowych i firmowych (np. numer dyplomu,) oraz wszelkie inne dane wymagane przez konsulaty w celu wydania wiz, legalizacji dokumentów i/lub wykonania usługi tłumaczeń, o których klient zostanie każdorazowo poinformowany.

Zakres przetwarzania danych osobowych Beneficjenta uzależniony jest od rodzaju zleconej przez Zleceniodawcę usługi i ograniczony wyłącznie do poprawnego zrealizowania danej usługi. Wymagane dane są niezbędne do wykonania usługi pośrednictwa wizowego, rezerwacji hoteli, biletów lotniczych, polis ubezpieczeniowych, wynajmu samochodów, biletów autokarowych, kolejowych, promowych, wycieczek fakultatywnych, legalizacji dokumentów, tłumaczeń raportów, programów lojalnościowych oraz szeroko rozumianego pośrednictwa wizowego. Ponadto różny zakres wymaganych danych osobowych wynika z faktu, iż poszczególne państwa samodzielnie określają zakres wymaganych danych osobowych w toku procedury wydawania przez nie wizy, przez co różnią się one zakresem bezwzględnie wymaganych danych.

Ze szczegółowym zakresem danych osobowych, których udostępnienie jest niezbędne w toku procedury wizowej ustanowionej przez poszczególne państwo można się zapoznać na stronie internetowej: http://www.wizacenter.pl/, gdzie są udostępnione skany wzorów dokumentów stosowanych przez dane państwo, dla poszczególnego rodzaju wizy. 12

Zleceniodawca oraz Beneficjent wyraża zgodę na wykonanie przez WIZACENTER Sp. z o.o. skanu i/lub kopii przekazanych dokumentów w celu wykonania usługi w tym w szczególności w celu ich przedstawienia w formie elektronicznej lub kopii dokumentu we właściwych urzędach konsularnych oraz przedstawicielstwach dyplomatycznych.

8. Zleceniodawca zobowiązany jest do przekazania WIZACENTER Sp. z o.o. zgody na przetwarzanie danych osobowych każdego wskazanego przez niego Beneficjenta przez WIZACENTER Sp. z o.o., w celu wykonania zleconej usługi, według ustalonego przez WIZACENTER Sp. z o.o. wzoru formularza zgody.

9. Dane osobowe mogą być przekazane podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzysta WIZACENTER Sp. z o.o. przy wykonaniu usługi oraz mogą być przekazane do odbiorcy będącego państwem trzecim w rozumieniu RODO (tj. poza państwa z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nieobjęte stosowaniem przepisów RODO) i/lub znajdującego się w państwie trzecim, lecz tylko i wyłącznie w zakresie wymaganym do realizacji usługi świadczonej w interesie danego Beneficjenta, którego dane osobowe dotyczą, czyli do państwa, do którego jest składany wniosek o wydanie wizy i/lub w którym ma być wykonana dana usługa na rzecz Beneficjenta.

W przypadku jednak osób, które wyraziły zgodę na przetwarzane ich danych osobowych przez WIZACENTER Sp. z o.o. wyłącznie w celu marketingu bezpośredniego usług zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460) i/lub w celu otrzymywania informacji handlowej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123) dane osobowe tych osób nie będą przekazane do odbiorcy będącego państwem trzecim
w rozumieniu RODO (tj. poza państwa z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nieobjęte stosowaniem przepisów RODO) i/lub znajdującego się w państwie trzecim.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi: rezerwacji pokojów w hotelach, rezerwacji biletów lotniczych, wydania polisy ubezpieczeniowej, wynajmu samochodów, rezerwacji biletów autokarowych, kolejowych, promowych, wycieczek fakultatywnych, legalizacji dokumentów, tłumaczeń raportów, programów lojalnościowych.

WIZACENTER Sp. z o.o. informuje, że Komisja Europejska na dzień sporządzenia niniejszego Regulaminu wydała decyzje stwierdzające, że państwo trzecie (tj. inne państwo niż państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein), terytorium lub określony sektor lub określone sektory w tym państwie trzecim zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w stosunku do następujących państw, terytoriów, określonych sektorów: Andory, Argentyny, Kanady (organizacje handlowe), Wysp Owczych, Guernsey, Izraela, Wyspy Man, Japonii, Jersey, Nowej Zelandii, Szwajcarii, Urugwaju oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki (ograniczone do ram Tarczy Prywatności).

Ze względu na brak decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych oraz na brak odpowiednich zabezpieczeń przekazanie danych osobowych do państw trzecich (tj. poza państwa z Europejskiego Obszaru Gospodarczego – a więc poza państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandię, Norwegię, Lichtenstein) innych niż Andory, Argentyny, Kanady (organizacje handlowe), Wysp Owczych, Guernsey, Izraela, Wyspy Man, Japonii, Jersey, Nowej Zelandii, Szwajcarii, Urugwaju oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki (ograniczone do ram Tarczy Prywatności) wiązać się będzie z ewentualnym ryzykiem naruszenia praw i wolności osoby fizycznej, których dane osobowe dotyczą, w tym szczególności wynikających z RODO.

Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy przy zastosowaniu m.in. standardowych klauzul umownych ochrony danych, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską (art. 46 ust. 2 lit. c) RODO) i/lub gdy osoba, której dane dotyczą, poinformowana o ewentualnym ryzyku, z którymi – ze względu na brak decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony oraz na brak odpowiednich zabezpieczeń – może się dla niej wiązać proponowane przekazanie, wyraźnie wyraziła na nie zgodę (art. 49 ust. 1 lit. a) RODO) i/lub gdy przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, których dane dotyczą, między administratorem a inną osobą fizyczną lub prawną (art. 49 ust. 1 lit. c) RODO). 13

WIZACENTER Sp. z o.o. może przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. Podwykonawcy WIZACENTER Sp. z o.o. winni spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Wizacenter. Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na www.wizacenter.pl robotom internetowym, WIZACENTER Sp. z o.o. stosuje mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników niniejszej strony internetowej nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji WIZACENTER Sp. z o.o. może ujawnić Google LLC adres IP użytkownika niniejszej strony.

10. W przypadku nieudostępnienia przez Zleceniodawcę i/lub Beneficjenta danych osobowych, o których mowa w § 11 ust. 6 i ust. 7 Regulaminu w niezbędnym zakresie powiązanym z poszczególnym rodzajem usługi i/lub nieprzekazania formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych Beneficjenta, o którym mowa w ust. 8, WIZACENTER Sp. z o.o. odmówi świadczenia usług, o których mowa w § 2 Regulaminu.

11. Na warunkach określonych w RODO, Zleceniodawcy oraz Beneficjentowi oraz osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzane jej danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego usług zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460) i/lub w celu otrzymywania informacji handlowej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123) przysługuje prawo dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

12. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

13. Z zastrzeżeniem ust. 14, dane osobowe Beneficjenta, przekazane w toku wykonywania umowy pośrednictwa, jeżeli nie jest jednocześnie Zleceniodawcą, są usuwane w całości niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wykonania przez WIZACENTER Sp. z o.o. zleconej usługi lub niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia dokonania przez Zleceniodawcę całości zapłaty ceny za wykonanie usługi; w zależności, od tego, które z tych dwóch zdarzeń nastąpi później.

Z zastrzeżeniem ust. 14, dane osobowe Zleceniodawcy (w tym również, jeżeli jest Beneficjentem), jeżeli Zleceniodawca dokonał w całości zapłaty za wykonaną usługę po ograniczeniu ich zakresu do wskazanego w § 12 ust. 6, są przechowywane dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych oraz przepisów o rachunkowości – przez okres wynikający z tych przepisów. Aktualnie przepisy nakładają obowiązek przechowywania m.in. faktur oraz dowodów księgowych przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, którego dokumenty dotyczą. Wobec tego np. dowody księgowe (umowy, rachunki, faktury, ale też przelewy) muszą być przez ten czas przechowywane (art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług, art. 70 § 1 w zw. z art. 86 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości).

Z zastrzeżeniem ust. 14, gdy Zleceniodawca nie dokona w ustalonym terminie zapłaty całości ceny za wykonanie usługi dla celów dowodowych zawarcia i wykonania zlecenia dane osobowe Zleceniodawcy oraz Beneficjenta będą przechowywane w całości do czasu przedawnienia roszczeń o wynagrodzenie za spełnione czynności i o zwrot poniesionych wydatków przez WIZACENTER Sp. z o.o., a także ewentualnych roszczeń z tytułu sprzedaży dokonanej w ramach działalności WIZACENTER Sp. z o.o.. Aktualny termin przedawnienia tych roszczeń wynosi 2 lata zgodnie z art. 751 pkt 1 w związku z art. 750 oraz art. 118 Kodeksu cywilnego, a także art. 554 w związku z art. 118 Kodeksu cywilnego.

14. W przypadku osób, które wyraziły zgodę na przetwarzane ich danych osobowych  przez WIZACENTER Sp. z o.o. w celu marketingu bezpośredniego usług zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460) i/lub w celu otrzymywania informacji handlowej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123) dane osobowe  w zakresie: imienia, nazwiska, nr telefonu, adresu zameldowania i/lub do korespondencji, adresu poczty elektronicznej, numeru PESEL oraz nazwy firmy, jej adresu oraz danych rejestrowych (NIP, REGON) w przypadku przedsiębiorców, będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez daną osobę.

15. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osób, których dane są przetwarzane żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację.

§ 13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
oraz dostępu do tych procedur

Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej,
  z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu konsumenckiego między Konsumentem, a WIZACENTER Sp. z o.o.
 2. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a WIZACENTER Sp. z o.o. korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Masz pytania? Chętnie odpowiemy!
Wypełnij formularz, a my się z Tobą skontaktujemy.

  Albo zadzwoń:
  +48 608 596 025
  poniedziałek - piątek od 9.00 do 17.00
  ZamknijPliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Ustawienia te można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dowiedz się wiecej.